"ГЕО ПЛЮС " ЕООД

1618, София, бул. “Цар Борис III“ № 215, партер офис 7

GSM 0899 641275, 0885 956312

e-mail: ikaltchev@geoplus-bg.com, www.geoplus-bg.comPythagoras

 
Софтуерът Pythagoras CAD+GIS, разработен от компания PYTHAGORAS bvba (преди ADW Software) от Белгия, е модерна CAD и GIS програма, специално проектирана за топографски приложение (геодезия, проектиране на пътища, планиране на населени места), интегрирайки изчислителните и чертожни функции необходими за тези задачи. Pythagoras използва най-новите софтуерни техники като интелигентно прихващане на обекти, представяне на геометрични отношения и контекстно чувствителни полета за въвеждане. Тези техники правят програмата много удобна за потребителя и всеки може да постигне високо ниво на продуктивност.


Софтуерът Pythagoras CAD+GIS е изграден на модулен принцип:

Pythagoras Base - основен модул, в който се сдържа CAD „машината“ на Pythagoras, средства за чертане, позволява въвеждането на данни от измервания, записани чрез регистриращи устройства от всички производители и модели на геодезическа техника, функциите за координата геометрия (COGO), поддържа голям списък референтни координатни системи включително всички използвани в България поддържане на растерни изображения, поддържане на работа с облаци от точки, 3D визуализация и работа в тримерен изглед, вграден език за програмиране и много други възможности.

 

Pythagoras GeoCode - модул за геокодиране, чрез който при въвеждането на данни от измерванията с електронни геодезически инструменти се генерира автоматично чертеж въз основа на кодове, посочени по време на измерването на точките.
 

 

 

Pythagoras DTM - модул за цифрово моделиране на терен, чрез който въз основа на построения цифров модел на терена може автоматично да се генерират хоризонтали, профили, напречни сечения, изчислява обеми и пространствени площи.

 

 

 

 

Pythagoras RoadDesign - модул за проектиране на пътища, който се използва за проектиране на пътни съоръжения и всички свързани с това изчисления като ситуационно решение (хоризонтални криви, автоматично определяне на уширения в кривите), нивелетно решение, решения в напречни профили (автоматично определяне на надвишения в хоризонтални криви, изчисляване на откоси), определяне на земни работи (изкопи/насипи), построяване на профили и напречни сечения.

 

 

 

 

Pythagoras GIS – модул за изграждане и създаване на ГИС с вградена система за управление на база данни, формиране на запитвания към базата данни чрез SQL заявки и създаване на тематични карти.

 

 

 

 

Брошури:

 1. Брошура на Pythagoras - 
 2. Описание на Pythagoras Base - 
 3. Описание на Pythagoras DTM - 
 4. Описание на Pythagoras GeoCode - 
 5. Описание на Pythagoras RoadDesign - 
 6. Описание на Pythagoras GIS - 
 7. Приложение на Pythagoras в геодезията - 
 8. Приложение на Pythagoras в земеделието - 
 9. Приложение на Pythagoras в минното дело - 
 10. Приложение на Pythagoras в хидрографията - 
 11. Pythagoras 12.00 - какво ново? -
 12. Pythagoras 13.00 - какво ново? -
 13. Pythagoras 14.00 - какво ново? - 

HELP система на български език:

Потребителите на Pythagoras CAD+GIS Версия 14, които имат вече инсталиран софтуер с HELP система на английски език, могат да я заменят с такава на български език.

За целта трябва да се изпълни следната процедура:

1. Изтеглете файловете на HELP системата за Pythagoras 14 на български език в следния архив: ;

2. Разархивирайте всички файлове от архива в директорията Manuals на Вашата инсталация на Pythagoras (обикновено това е C:\Program Files (x86)\Pythagoras\Manuals);

3. Потвърдете замяната на всички файлове от съществуващата директория Manuals в процеса на разархивиране;

4. След стартиране на Pythagoras 14 се възползвайте от преведната на български език помощна система от възможностите на опцията Помощ в основното меню;

5. Ако откриете несъответствия или грешки в превода ще сме Ви благодарни да ни информирате за своевременното им отстраняване!

 

Българската помощна система ще бъде включена в инсталацията на Pythagoras 14 и за нови потребители или при обновяване с по-нови версии няма да се налага изпълнението на описаната по-горе процедура.

Видео:

 1. Възможностите на Pythagoras 14:

 

2. Модулите на Pythagoras 14:

 

3. Приложение на Pythagoras в геодезията

4. Приложение на Pythagoras в земеделието

5. Приложение на Pythagoras в минното дело

6. Приложение на Pythagoras в хидрографията