"ГЕО ПЛЮС " ЕООД

1618, София, бул. “Цар Борис III“ № 215, партер офис 7

GSM 0899 641275, 0885 956312

e-mail: ikaltchev@geoplus-bg.com, www.geoplus-bg.comНашия екип

№ по ред ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ ОБРАЗОВАНИЕ СТАЖ ДЛЪЖНОСТ И ОТГОВОРНОСТИ
1 Иван Калчев Иванов Доктор по Обща и Висша Геодезия, Магистър ГФК (УАСГ-София) от 1993г. Ръководител на екипа, пълна проектантска правоспособност на КИИП, правоспособност по ЗКИР от Агенция по Кадастъра, правоспособност на Камарата на инженерите по Геодезия, председател на Съюза на Геодезистите и Земеустроителите в България
2 Мария Илиева Калчева Магистър ГФК (УАСГ-София) от 1995г. Инженер-геодезист, специалист по геодезия и кадастър правоспособност по ЗКИР от Агенция по Кадастъра, правоспособност на Камарата на инженерите по Геодезия. Проектант, преки геодезически измервания, компютърна обработка
3 Мирослав Цвятков Иванов Магистър ГФК (УАСГ-София) 17 Инженер-геодезист, проектант, специалист по геодезия и кадастър правоспособност по ЗКИР от Агенция по Кадастъра. Преки геодезически измервания и компютърна обработка.
4 Йонко Чернев Магистър ГФК (УАСГ-София) 4 Инженер-геодезист, проектант. Преки геодезически измервания и компютърна обработка.
5 Живко Матеев Магистър - МГУ 12 Инженер-геодезист, специалист по фотограметрия. Преки геодезически измервания и компютърна обработка.

ГЕО ПЛЮС ЕООД работи активно със следните партньори:

Фирма Дейност Линк
1 ГЕОМЕРА М+Р ЕООД Геодезия, кадастър, фотограметрия инвестиционни проекти, деформации
2 КАРТОГРАФСКО СТУДИО ДАВГЕО Картография, ГИС, 3D моделиране, приложение на UAS