"ГЕО ПЛЮС " ЕООД

1618, София, бул. “Цар Борис III“ № 215, партер офис 7

GSM 0899 641275, 0885 956312

e-mail: ikaltchev@geoplus-bg.com, www.geoplus-bg.comПроекти

Проект по програма
Конкурентноспособност на Европейския съюз на тема
„Научноприложна разработка за моделиране на геоида за територията на България, методика и софтуер за прилагането му при мониторинг на геодинамични процеси“;

Проектът е изпълнен в периода 2012-2015г. по Договор с Министерство на икономиката по Оперативна програма "Развитие на конкурентноспособността на българската икономика" 2007 – 2013 от ГЕО ПЛЮС ЕООД в партньорство с ГЕОМАТИКС ООД.

По успешно завършеният проект са реализирани следните основни дейности:

 1. Доразвит и разработен е теоретичния апарат за:
  • моделиране на геоида в конкретните условия на територията на Р. България;
  • определяне на критерии за оценка на точността на модела на геоида и приложимостта му за различни геодезически и други цели;
  • изследване на практическите възможностите за прецизна обработка на GNSS измервания с цел използването им като алтернативен метод (GNSS нивелация) за прецизно определяне на превишения за целите на наблюдения на геодинамични процеси;
  • разработване на методика за приложение на модела на геоида за целите на практическото приложение на GNSS нивелацията.
 2. Събрана е съществуващата изходна информация и са извършени преки прецизни нивелачни и GNSS измервания в 4200 точки на територията на Р. България с цел набиране на необходимите данни за извеждане на модел на геоида;
 3. Реализирани са експериментални прецизни измервания чрез геометрична нивелация и GNSS техника с цел набиране на данни за калибриране на теоретичните модели и извеждане на емпирични параметри за методиката на приложение на GNSS нивелацията;
 4. Разработен е специализиран софтуер за:
  • генериране, актуализация и използване на модел на геоида на територията на Р. България;
  • web-базирано приложение за отдалечен достъп до реализирания модел на геоида за територията на Р. България;
  • прецизна обработка, интерпретация и анализ на резултати от геодезически измервания за наблюдения на геодинамични процеси;
 5. Организирана и реализирана е web-базирана информационна услуга за използване на модела на геоида на територията на Р. България от всички заинтересовани лица и институции.

В резултат от провеждането на дейностите са постигнати следните основни цели и резултати:

 1. Осигурен е прецизен модел на геоида на територията на Р. България с точност 0.05m, какъвто до момента не е разработван;
 2. Организирана е нова информационна услуга, която прави достъпен реализирания модел на геоида за всички заинтересовани лица и организации.
 3. Предложена е методика и специализиран софтуер за прецизна обработка, интерпретация и анализ на резултати от геодезически измервания с използването на модела на геоида за конкретна практическа област, каквато е наблюдението на геодинамични процеси – важен и отговорен мониторинг в редица области на националното стопанство;

На следния линк можете да видите и ползвате резултатите от дейностите по проекта:

http://geoidbg.com/