ГЕО ПЛЮС ЕООД
WWW.GEOPLUS-BG.COM
geoplus.website.bg» Обекти

Обекти

Проектиране, създаване и измерване на геодезически мрежи за изследване на деформации:

  • Сграда на Цех за преработка на радиоактивни отпадъци, АЕЦ „Козлодуй”, гр. Козлодуй;
  • Строителна конструкция на канал за Допълнително Техническо Водоснабдяване, АЕЦ „Козлодуй”, гр. Козлодуй;
  • Сграда на гимназия „Хр. Ботев”, гр. Оряхово;
  • Сгради на Ръководство Въздушно Движение (РВД) – Летище София;
  • Обекти на площадката на АЕЦ „Белене”, гр. Белене;
  • ХССОЯГ на площадката на АЕЦ „Козлодуй“;
  • ВЕЦ-2 на ТК-1 на площадката на АЕЦ „Козлодуй“;
  • Обработка, обобщение и анализ на резултатите от геодезическите измервания на двойния канал и останалите ХТС на АЕЦ "Козлодуй" за периода 2003-2009 година и подготовка на Документ 1 от "Анализ на състоянието на двойния канал и останалите ХТС на базата на данните от мониторинга им през последните 7 години";
  • Сгради на площадката на НПРАО "Нови хан", ДП "РАО";
  • Хвостохранилище БУХОВО, "ЕКОИНЖЕНЕРИНГ РМ" ЕООД, МИЕТ;
  • Хвостохранилище ЕЛШИЦА, "ЕКО МЕДЕТ“ ЕАД – гр. Панагюрище;
  • Предексплоатационен геодезичен мониторинг на площадка „РАДИАНА“, НХРАО гр. Козлодуй 
  • Инфраструктурни обекти (обществени и жилищни сгради, жп-линии, пътища, мостове) в обсега на подземни минни изработки на Мини Перник, гр. Перник в три етапа с общ обхват 5km2, Мини Перник ЕАД /л/, МИЕТ;Преки геодезически измервания, създаване на цифрови модели, кадастрални карти и специализирани планове:

 • Рехабилитация на общински пътища между с. Долна Митрополия и с. Староселци, община Горна Митрополия, обл. Плевен;
 • Рехабилитация на общински пътища в община Пещера, обл. Пловдив;
 • Рехабилитация на улици в гр. Летница, обл. Плевен;
 • Рехабилитация на улици в гр. Априлци, обл. Ловеч;
 • Трасиране и изработване на изпълнителни схеми на топло-преносна мрежа в гр. Козлодуй;
 • Геодезически дейности при изграждане на ВЕЦ на Топъл канал – 1 на АЕЦ „Козлодуй”, гр. Козлодуй;
 • Геодезически дейности при изграждане на Хранилище за Сухо Съхранение на Отработени Радиоактивни Отпадъци, АЕЦ „Козлодуй”, гр. Козлодуй;
 • Водопроводна и канализационна мрежа на промишлената площадка и строителна база на АЕЦ „Белене”, гр. Белене;
 • Геодезически дейности при демонтаж на сгради и съоръжения на площадката на АЕЦ „Белене”;
 • Прецизна нивелация в Държавната нивелачна мрежа I клас по линиите Добрич-Дуранкулак, Добрич-Силистра, Дуранкулак-Варна, Варна-Бургас;
 • Изработване на кадастрална карта за 14 землища в община Оряхово;Редица обекти в гр. Перник и гр. София.
 • Изработване на част от кадастралната карта на гр. Радомир, община Радомир, обл. Перник
 • Контрол на изпълнение и приемане на Договор за изграждане на опорна GPS геодезична мрежа по българския бряг на река Дунав и свързването й с EUREF в рамките на проект “Подобряване на системите за навигация топохидрографните измервания по р. Дунав.
 • Геодезически дейности свързани с промяна на кадастралната карта и кадастралните регистри на имотите на „ВРАНА“ ЕАД
 • Геодезически дейности свързани с промяна на кадастралната карта и кадастралните регистри на имотите на „МИНИ ПЕРНИК“ ЕАД
 • Геодезически дейности за проектиране на ново трасе на ЖП линия София-Перник-Радомир (РГО, геодезическа снимка, въздушно фотограметрично заснемане);
 • Геодезически дейности за изработване на планове по §4 на землища в Община Радомир, Община Ковачевци и Община Трън, Област Перник.


Изготвяне на Устройствени планове, планове за вертикална планировка и трасировъчни планове на:

 • Сграда на Общински съд, гр. Козлодуй;
 • Паркинг и сграда на хипермаркет ПЛЮС, гр. Козлодуй;
 • Площадка и сграда на Хранилище за Сухо Съхранение на Отработени Радиоактивни Отпадъци, АЕЦ „Козлодуй”, гр. Козлодуй;
 • Дига на р. Дунав в района на гр. Козлодуй;
 • Производствена площадка на АГРОИНВЕСТ ООД в гр. Лом;
 • Лозов масив Шато Бургозоне в землището на гр. Оряхово.
 • Идеен проект (вертикално планиране) за площадка „Радиана“, НХРАО гр. Козлодуй
 • Вертикално планиране на Зоопарк Варна
 • ПУП – парцеларен план на Газопровод „НАБУКО“


Въздушни фотограметрични заснемания с безпилотна летателна система:

 • Въздушно фотограметрично заснемане на гробищен парк "Централен" в гр. Перник;
 • Въздушно фотограметрично заснемане за моделиране на чашата на яз. Студена, с. Студена, Община Перник по поръчка на МРРБ;
 • Въздушно фотограметрично заснемане за обследване на конструкцията на комин 120m в ТЕЦ "Марица Изток 2":

 • Въздушно фотограметрично заснемане на пътен възел "Калугерово" с база на АВТОМАГИСТРАЛИ АД, АМ "ХЕМУС":

 • Въздушно фотограметрично заснемане на свлачищен район на зона Фиш-Фиш, гр. Балчик:

 • Въздушно фотограметрично заснемане на района на Агенция по геодезия, Картография и Кадастър, кв. Павлово, гр. София:

 • Въздушно фотограметрично заснемане на площадка на НХРАО РАДИАНА за контрол на изкопните работи по време на строителството (2016-2019г.);
 • Въздушно фотограметрично заснемане и изработване на ортофотопланове и цифрови теренни модели по проектното трасе на автомагистрала "Хемус" – участък от 34km;
 • Въздушно фотограметрично заснемане и изработване на ортофотопланове и цифрови теренни модели по проектното трасе на ЖП линия София-Перник-Радомир – участък от 10km;
 • Въздушно фотограметрично заснемане и изработване на цифров теренен модел по проект за вертикално планиране с цел изработване на земни тераси за засаждане на трайни насаждения (орехи) в имоти в землището на с. Галиче;
 • Въздушно фотограметрично заснемане на нарушени територии с цел създаване на теренно-ситуационен цифров модел, определяне точния размер на площите и изготвяне на геодезическа снимка на нарушени терени като основа за проектиране на рекултивация. Картиране на ситуационни и теренни подробности и производство на векторен модел на топографски план и терен (tin, хоризонтали и коти), гр. Перник, „МИНИ ПЕРНИК“ ЕАД:

Визуализирано чрез Pix4D Cloud (на пълен екран)

 • Въздушно фотограметрично заснемане и създаване на цифрови модели на находища, за които има сключени концесионни договори – Дебела могила, Кирешлика, Кючук гьол (по договор с МИЕТ), Саръгьол, Лиляче:

Визуализирано чрез Pix4D Cloud (на пълен екран)

 • Въздушно фотограметрично заснемане и създаване на цифров модел за кадастрални нужди на експериментален обект кв. Върба, гр. Радомир:

Визуализирано чрез Pix4D Cloud (на пълен екран)

 • Въздушно фотограметрично заснемане и изработване на цифров теренен модел с цел проучване на обема на материала в депо на МЗХ Мизия, гр. Мизия:

Визуализирано чрез Pix4D Cloud (на пълен екран)