ГЕО ПЛЮС ЕООД
WWW.GEOPLUS-BG.COM
geoplus.website.bg» Нашият екип

Нашият екип

по ред

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ

СТАЖ

ДЛЪЖНОСТ И ОТГОВОРНОСТИ

1

Иван Калчев Иванов

Доктор по Обща и Висша Геодезия, Магистър ГФК (УАСГ-София)

от 1993г.

Ръководител на екипа, пълна проектантска правоспособност на КИИП, правоспособност по ЗКИР от Агенция по Кадастъра, правоспособност на Камарата на инженерите по Геодезия, председател на Съюза на Геодезистите и Земеустроителите в България

2

Мария Илиева Калчева

Магистър ГФК (УАСГ-София)

от 1995г.

Инженер-геодезист, специалист по геодезия и кадастър правоспособност по ЗКИР от Агенция по Кадастъра, правоспособност на Камарата на инженерите по Геодезия. Проектант, преки геодезически измервания, компютърна обработка

3

Мирослав Цвятков Иванов

Магистър ГФК (УАСГ-София)

17

Инженер-геодезист, проектант, специалист по геодезия и кадастър правоспособност по ЗКИР от Агенция по Кадастъра. Преки геодезически измервания и компютърна обработка.

4

Йонко Чернев

Магистър ГФК (УАСГ-София)

4

Инженер-геодезист, проектант. Преки геодезически измервания и компютърна обработка.

5

Живко Матеев

Магистър - МГУ

12

Инженер-геодезист, специалист по фотограметрия. Преки геодезически измервания и компютърна обработка.


ГЕО ПЛЮС ЕООД работи активно със следните партньори:

Фирма Дейност Линк
1 ГЕОМЕРА М+Р ЕООД

Геодезия, кадастър, фотограметрия

инвестиционни проекти, деформации

2 КАРТОГРАФСКО СТУДИО ДАВГЕО 

Картография, ГИС, 3D моделиране,

приложение на UAS